image


Privacy Policy


Airco Service Rozendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Airco Service Rozendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Airco Service Rozendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens onder aan dit document.


  Waarom verwerken wij persoonsgegevens:


  Uw persoonsgegevens worden door Airco Service Rozendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • het aangaan van overeenkomsten, inclusief bijbehorende historie van werkzaamheden, onderdelen en financieel al dan niet gekoppeld aan een actueel kenteken;

  • contact met u opnemen naar aanleiding van reparaties in de werkplaats via telefonisch contact en / of email.

  • Het versturen van facturen via reguliere post en / of email;

  • het versturen van nieuwsbrieven en direct mailing;

   Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gewone persoonsgegevens van u vragen: naam, voorletters, tussenvoegsel, titels, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, kenteken voertuig en chassisnummer.


   Graag willen wij u erop wijzen dat wij geen bijzondere persoonsgegevens van klanten bewaren.


   Verstrekking aan derden


   De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het administratieprogramma voor boekhouding en CRM.

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


   Minderjarigen

   Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).


   Bewaartermijn

   Airco Service Rozendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


   Beveiliging

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


  • Alle personen die namens Airco Service Rozendaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op:

AIRCO SERVICE ROZENDAAL V.O.F.

Boezem 5

4206 CA GORINCHEM

0183 – 620 612

info@aircoservicerozendaal.nl